Tereny inwestycyjne – zmiany prawne w 2018 roku

Tereny inwestycyjne – zmiany prawne w 2018 roku

Odpowiednio zlokalizowane tereny inwestycyjne nie gwarantują jeszcze realizacji inwestycji. Przed rozpoczęciem projektu inwestycyjnego warto zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi. Z początkiem 2018 roku weszły w życie zmiany w zakresie prawa wodnego oraz w przepisach dotyczących zamówień publicznych. Ale to nie wszystko – zmian można doszukać się również w kodeksie cywilnym i urbanistyczno-budowlanym oraz w kwestii uporządkowania miejsc parkingowych, projektowania, aranżacji i rozmieszczenia budynków na działce. Jak dokładnie wyglądają obecne przepisy prawne i czego należy się spodziewać w zakresie ich modernizacji?

Zmiany prawne – inwestycje przemysłowe

Prawo wodne

Przegląd zmian prawnych w zakresie gospodarki wodnej rozpoczynamy od modyfikacji w strukturze organów odpowiedzialnych za tę sferę. Od 2018 roku odpowiedzialność za gospodarkę wodną ponosi Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Zwiększyła się liczba Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej, zlikwidowane zostały Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, a w zmian powstały Zarządy Zlewni. Do obowiązków Wód Polskich należy wydawanie zgód wodnoprawnych. Dla potencjalnego inwestora oznacza to nic innego jak konieczność uwzględnienia nowego organu w procesie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko, nawet jeśli trwają już procedury administracyjne związane z uzgadnianiem dokumentacji środowiskowej. Zdaniem wielu specjalistów może to w znacznym stopniu utrudnić realizację projektów inwestycyjnych.

Kolejną zmianą dotyczącą prawa wodnego jest wygaśnięcie wszystkich decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i o warunkach zabudowy dotyczących nieruchomości zagrożonych powodzią, które zostały wydane na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zmiany te nie dotyczą jednak istniejących już obiektów i pozwoleń, które zostały uzyskane zanim nowe przepisy weszły w życie. Nie odnoszą się również do decyzji, które nie są bezpośrednio związane z robotami budowlanymi (np. budowa drogi rowerowej, budowli przeciwpowodziowej czy melioracji wodnych).

Zamówienia publiczne

Jeśli chodzi o zmiany dotyczące zamówień publicznych, to koncentrują się one na kwestii komunikacji stron biorących udział w postępowaniach przetargowych. Nowe zasady wejdą w życie 18 października 2018 roku. W konkretnych przypadkach (przesyłanie ofert, wniosków o dopuszczenie udziału w postępowaniu, oświadczeń i formularzy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia) zamawiający i wykonawcy będą musieli porozumiewać się między sobą drogą elektroniczną. Każdy z dokumentów będzie musiał zawierać elektroniczny podpis. Wszystkie powyższe zmiany będą miały na celu ułatwienie dostępu do zamówień wykonawcom.

Kodeks cywilny

Zmiany prawne w zakresie kodeksu cywilnego dotyczą powstania solidarnej odpowiedzialności inwestora wobec podwykonawców informują, że wykonawcy, bądź podwykonawcy mają obowiązek zgłosić zakres robót przed ich rozpoczęciem. Inwestor zaś może zgłosić względem nich pisemny sprzeciw w ciągu 30 dni. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie określonego zakresu prac powinna być ograniczona do kwoty wcześniej między nimi uzgodnionej.

Kodeks urbanistyczno-budowlany

Cały czas trwają prace nad projektem dotyczącym kodeksu urbanistyczno-budowlanego, który ma wejść w życie jeszcze w bieżącym roku. Zakłada, że wszystkie decyzje – o warunkach zabudowy, pozwoleniu na budowę, o zgłoszeniu budowy i zmiany sposoby użytkowania danego obiektu mają zostać objęte jednym aktem prawnym – tzw. zgodą inwestycyjną. Projekty budowlane mają podzielić się na sześć kategorii, a o przyporządkowaniu do konkretnego z nich będą decydować określone wymogi formalne.

Udogodnienia dla rodzin

Nowe zmiany w kwestii udogodnień dla rodzin wykazują, że powierzchnie gastronomiczne, handlowe, bądź usługowe o powierzchni przekraczającej 1000 m2 oraz budynki stacji paliw o powierzchni powyżej 100 m2 mają obowiązek wydzielenia wentylowanych i wyposażonych w umywalkę pomieszczeń do karmienia i przewijania dzieci.

Zmiany prawne – inwestycje mieszkaniowe

Projektowanie i aranżacja

Wśród przepisów prawnych możemy doszukać się większej swobody w zakresie projektowania i aranżacji. Zniesiono ustalone wcześniej minimalne wielkości dotyczące poszczególnych pomieszczeń. Nie ma już konieczności zapewniania niektórych elementów wyposażenia kuchni oraz wygospodarowywania miejsca na pralkę w łazience, co z pewnością znacznie usprawni proces aranżacji. Nowe przepisy zezwalają również na projekt kawalerki z aneksem kuchennym.

Miejsca parkingowe

W związku z coraz większymi problemami dotyczącymi parkowania, wprowadzono nowelizację ustawy, która określa zwiększoną dopuszczalną liczbę stanowisk parkingowych z 4 do 10. Niezmiennie odległość parkingu od okien wynosi 7m, natomiast od granicy działki 3 metry. Zmianie natomiast uległa szerokość miejsc postojowych z 2,3 m do 2,5 m w związku ze stale rosnącą liczbą samochodów o większych gabarytach.

Usytuowanie budynków na działce

Jeśli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje taką możliwość, to zgodnie z nowymi warunkami technicznymi istnieje możliwość wznoszenia budynków w odległości 1,5 m od granicy działki lub w samej granicy, jeśli ścianą graniczącą jest ściana nie posiadająca okien ani drzwi. Nowelizacja ustawy określa kwestie minimalnych odległości od granicy lasu – odległość zmniejszyła się z 12 do 4m, o ile granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce lub przy granicy, jeżeli granica znajduje się w obrębie działki inwestora.

Podsumowując – szykuje się sporo zmian w zakresie prawa dotyczącego inwestycji budowlanych. Niektóre z nich zostały już wprowadzone, inne są jeszcze na etapie ustaleń. Zanim zdecydujemy się na konkretne tereny inwestycyjne, koniecznie zapoznajmy się z obecnie obowiązującymi ustaleniami prawnymi – może to pomóc w uniknięciu przykrych niespodzianek w czasie realizacji projektu budowlanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

seven + 17 =